Bakgrund
Miljösamverkan Värmland startade i februari 2008 mot bakgrund av de goda erfarenheter som vunnits av samverkansprojekt i andra regioner och län och med beaktande av det alltmer komplexa miljö- och hälsoskyddsarbete som ska utföras med begränsade resurser.

Nyttan med Miljösamverkan Värmland
Nyttan med Miljösamverkan kan sammanfattas i ett antal punkter

KompetenshöjningBidrar till ökad kompetens i kommunernas tillsynsarbete.
SamverkanLeder till effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.
SamsynMöjliggör en gemensam syn och normer för tillsyn inom regionen.
Informationsspridning Innebär ökad spridning av miljöinformation inom hela regionen.
Tids- och resursmässiga effektivitetsvinsterTydliga effektivitetsvinster i form av fler tillsynsinsatser på kortare tid med samma personalvolym.
Profilskapande för regionen.
Viktigt bidrag till Länsstyrelsens tillsynsvägledningBidrar till att Länsstyrelsen kan uppfylla sitt uppdrag att ge tillsynsvägledning.
Vägledning Projektet fungerar som ett stöd i kommunernas prioritering av tillsynsinsatser.
Långsiktighet – Ett starkt ökat värde av att projektet kan drivas mer långsiktigt.

Projektet Miljösamverkan Värmland startade 2008 som ett treårigt projekt. Numera är verksamheten permanentad.