Bakgrund
Miljösamverkan Värmland startade i februari 2008 mot bakgrund av de goda erfarenheter som vunnits av samverkansprojekt i andra regioner och län och med beaktande av det alltmer komplexa miljö- och hälsoskyddsarbete som ska utföras med begränsade resurser.
Från och med den 1 januari 2019 kom Örebro läns kommuner och länsstyrelse med och vi blev Miljösamverkan Värmlands och Örebro län istället.

Nyttan med miljösamverkan
Nyttan med miljösamverkan kan sammanfattas i ett antal punkter

KompetenshöjningBidrar till ökad kompetens i kommunernas tillsynsarbete.
SamverkanLeder till effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.
SamsynMöjliggör en gemensam syn och normer för tillsyn inom regionen.
Informationsspridning Innebär ökad spridning av miljöinformation inom hela regionen.
Tids- och resursmässiga effektivitetsvinsterTydliga effektivitetsvinster i form av fler tillsynsinsatser på kortare tid med samma personalvolym.
Profilskapande för regionen.
Viktigt bidrag till länsstyrelsernas tillsynsvägledningBidrar till att länsstyrelserna kan uppfylla sina uppdrag att ge tillsynsvägledning.
Vägledning Samverkan ger stöd i kommunernas prioritering av tillsynsinsatser.