Samverkan av luftmätningar i Värmland

Luftföroreningar är ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön. De kommer av utsläpp från trafiken, uppvärmning av lokaler och bostäder samt av utsläpp från industrin. För att få bättre kunskap om luftsituationen i Värmland har länets kommuner bildat ett så kallat samverkansområde för luftmätningar. Samverkan innebär att kommunerna mäter olika typer av luftföroreningar i gatunivå.

Samverkansprojektet sträcker sig från 2016 och framåt. De föroreningar som mäts är kvävedioxid, olika partiklar och bensen. Gällande styrdokument hittar du här.

I takt med att vi får in data från respektive kommun kommer data publiceras här.

Luftföroreningar kan leda till sjukdom
Luftföroreningar kan påverka människors hälsa genom att skapa allergier och annan överkänslighet, vissa föroreningar kan ge upphov till cancer och andra kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. Luftföroreningar kan även orsaka problem med lukt.

Trafiken största orsaken till luftföroreningar
Vid all förbränning bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid i tätorter är trafiken. Partiklar är andra luftföroreningar som bildas vid ofullständig förbränning och kan spridas långt med luftströmmar.  De bildas också då dubbdäck slits på vägbanan samt vid sandning av vägar.

Grova partiklar, så kallade PM10-partiklar är mindre än en hundradels millimeter i diameter. De högsta partikelhalterna på gatunivå förekommer på vårvintern (februari – april) då vägbanorna torkar upp. Det är framförallt dubbdäckens slitage av vägbanan som är orsaken men sandning och saltning bidrar också till de ökade partikelmängderna.

Fina partiklar, så kallade PM2,5-partiklar kommer till största delen från förbränningsprocesser, till exempel utsläpp av avgaspartiklar från fordon i den lokala trafiken, från vedeldning och förbränningsanläggningar. Slitage av vägbanor bidrar också. Utsläpp i andra länder kan ha stor betydelse för bakgrundshalten.

Bensen är en så kallad flyktig organisk förening (VOC) som bland annat finns som tillsats i bensinen.

Mätningar av luftföroreningar
Luftkvaliteten mäts i alla kommuner i Värmland. Några större kommuner som exempelvis Karlstad mäter fler föroreningar än de mindre kommunerna. Resultaten från luftmätningarna redovisas i diagramform, se vänsterspalten på den här sidan. Resultaten jämförs med bland annat de miljökvalitetsnormer som finns. Miljökvalitetsnormerna gäller i gatunivå där människor vistas.