Kursen kommer behandla: Geokemi inom efterbehandling – om mark och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande.
Tanken är att innehållet ska vara en intressant för både inspektörer med arbetsuppgifter inom förorenade områden och annan miljötillsyn.

Detaljerat program och inbjudan kommer efter Jul. En avgift kommer att tas ut för deltagande i denna utbildning.