Här samlas handläggarstöd, projektbeskrivningar och material som producerats i Miljösamverkan Värmlands regi i kronologisk ordning. Det kan även finnas stöd i form av enkla dokumentmallar under rubriken” Dokumentarkiv” – ”Dokumentmallar”.

2020

Skrivbordschecklistor för livsmedelskontroll i coronatider.

Blankett kontroll registrering (A01)
Skrivbordskontroll för att undersöka om företag (speciellt de som har funnits en tid) har kvar samma organisationsnummer. Sedan kommer uppgifter om riskklassning med som en bonus. (Kristinehamn)

informationsbrev
Blankett komplettering av information
Mål 9 Uppgifter om ingredienser
Ovanstående 3 dokument hör ihop till samma kontroll.
Kristinehamn utförde kontroll genom att åka ut på plats till flera matvarubutiker. Där på plats valde de ut några produkter – ex på Maxi valde de bl a några saker i bageriet och några saker i charken. Produkter som butikerna själva paketerar och märker. Kontrollen gick ut på att jämföra etiketten som kunden läser med ingredienserna i de ingående produkterna. Det framgår tydligare av informationsbrevet.

2017
Handläggarstöd förenklad delgivning
Om ni inte redan börjat med förenklad delgivning kan ni börja så smått nu. I Karlstad kommer man till att börja med att använda förenklad delgivning för ”normala” avloppsbeslut. Läs mera om när det lämpar sig och inte i bifogad rutin. Det finns säkert en massa fler ärendetyper där tillvägagångssättet skulle passa.

Rutin förenklad delgivning
1 Förenklad delgivning information (mall)
2 Meddelande om förenklad delgivning (mall)
3 Kontrollmeddelande förenklad delgivning (mall)


Backyard burning 2 – Tillsynshandledning om otillåten eldning
Backyard burning 2

2016
Checklista och handbok vid tillsyn på anläggningar för flyktingmottagande
Denna checklista har tagits fram av Catarina Östlund, Hammarö kommun samt Lina Ojala Serrander och Alexandra Wilhelm, båda i Kristinehamns kommun.
I nuläget är inte arbetet riktigt slutfört och checklistorna är inte samlade i ett kompendium. Det kommer de att vara sedan och då kommer det även finnas med en beskrivning hur det är tänkt att checklistorna ska användas.

Checklista ”3 Livsmedelshantering och dricksvatten” saknas i nuläget.
1 Buller
2 Fukt och mikroorganismer
4 Tobak
5 Radon
6 Skadedjur
7 Städning
8 Temperaturer
9 Vatten, avlopp och avfall
10 Ventilation
11 Hygien och hygienutrymmen
12 Smittskydd

2015
Nedgrävning av död häst
Vid nätverksträff för lantbruk den 22 april kom frågan om nedgrävning av död häst upp i och med ändringar i tillståndsförfarandet. Miljösamverkan skulle ta fram gemensamma mallar för ärendehanteringen runt detta men efter diskussioner med flera handläggare enades vi om att Sunnes modell var ytterst smaklig. Att ha allt på hemsidan. Så här ser det ut i Sunne.
Miljösamverkan har avidentifierat materialet från Sunne så det kan användas av respektive kommun med några enkla ändringar för att passa den egna organisationen. Se särskilt det som är gulmarkerat i dokumenten.
Textförslag till den egna hemsidan (docx):
Döda djur och slaktavfall – text till hemsida
Förslag till infoblad att ladda hem för hemsidebesökaren som pdf eller att skriva ut för handläggaren och skicka till den som undrar (docx):
Hantering av döda djur
Sunne har även beskrivit handläggningen av ärenden av denna typ i en rutin (docx). Observera att detta är Sunnes egen rutin och den behöver ändras så att den passar ert kontor, diarieplan och övriga rutiner:
Rutin för nedgrävning av häst


Länsprojekt kosttillskott 2015
Under livsmedelsnätverkets möte den 18 augusti 2014 föddes tanken på att vi skulle ha ett gemensamt kontrollprojekt under 2015 med fokus på kosttillskott. En liten grupp handläggare träffades den 9 december och formulerade en projektbeskrivning (se nedan).
Projektbeskrivning kosttillskott
I värmlandsrummet på Livsteck.net finns en excelfil att fylla i efter genomfört projekt. Det går också bra att ladda hem nedanstående fil och fylla i den för att sedan skicka den till Miljösamverkan Värmland som sammanställer resultatet. Filen finns för nedladdning nedan.
Kosttillskott verksamheter xkommun

2014
Små och stora dricksvattenanläggningar
Ett dricksvattennätverk bildades den 2 september 2014. Dessförinnan hade en liten grupp handläggare utformat checklistor och informationsmaterial för mindre vattenverk.
Små dricksvattenanläggningar
Materialet som togs fram för de små anläggningarna hittar du här. Filerna ligger i wordformat så ni kan ladda ner dem och göra de ändringar i dem som ni anser nödvändiga.
Anmälan dricksvatten
Checklista för kontroll av små dricksvattenanläggningar
Informationsblad mindre dricksvattenanläggningar
Provtagningsplan små vattenverk
Synpunkt, Egenkontroll små vattenverk
Underlag för beslut om riskklassificering av dricksvattenanläggning

Stora dricksvattenanläggningar
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med framtagande av checklista för kontroll av större ytvattenverk. Checklista läggs upp här när den är färdigställd.

2013
Radon – Handledning för att uppnå delmålet till 2020
Ett nätverk startades i januari 2013 och nätverket har varit mer eller mindre aktivt sedan dess. Har följer skrivelsemallar, presentationer och dylikt. Minnesanteckningar från nätverksträffar finns under rubriken ”Dokumentarkiv/Minnesanteckningar”.

Mallar
Mallarna kan fås som wordfiler vid behov.
Upphandlingsunderlag (kravspecifikation) tjänstekoncession (Kristinehamn)
Kravspecifikation
Pressmeddelande (Kristinehamn)
Pressmeddelande
Utskick till fastighetsägare (Kristinehamn)
Infobrev-flerbostadshus
Utskick till fastighetsägare med blåbetonghus (Karlstad)
Faktablad blåbetong
Mätplan för fastighetsägarens egna bestånd (Kristinehamn)
Mätplan

Möte den 21 maj 2013
Minnesanteckningar radon, 2013-05-21
Åhörarkopior Tomas Johansson, Anticimex:
Radon i ett nötskal
Exempel protokoll radonutredning

Under andra mötet medverkade representant från Stockholms miljökontor.
Stockholmsmallar för följande skrivelser finns att få på begäran:
1. Redovisning av flerbostadsfastigheter
1. Redovisning av flerbostadsfastigheter samt plan för radonmätningar
2. Uppmaning att redovisa uppgifter om fastigheter i form av en plan för radonmätningar
3. Föreläggande att redovisa uppgifter om fastigheter i form av en plan för radonmätningar
4. Bekräftelse gällande inkomna fastighetsuppgifter
5. Uppmaning att följa plan för radonmätningar
6. Information från miljöförvaltningen angående inkomna rapporter från utförda radonmätningar
7. Påminnelse att inkomma med resultat från radonmätningar
8. Föreläggande att följa plan för radonmätningar
9. Föreläggande att utföra och redovisa resultat från kompletterande radonmätningar
10. Föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radongashalter samt utföra kontrollmätningar av radon
11. Föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radongashalter och därefter utföra och och redovisa radonresultat från kontroll – samt kompletterande mätning
12. Skrivelse angående framflyttat datum för redovisning av resultat från radonmätningar
13. Bekräftelse på inkomna mätresultat och avslut av ärende
14. Bekräftelse på inkomna mätresultat och avslut av ärende (ej årsmedelvärde)


Avloppsanläggningar 25 -2000 pe
Ett projekt pågick under 2012-2013. Delprojektledare var Åke Bergqvist, Sunne och ytterligare 5 inspektörer deltog i arbetet. Inom delprojektet togs handledning för tillsyn fram inklusive checklista för inspektion. Även en tillsynskampanj ingick i projektet.

Projektgrupp ”stora avlopp”

Delprojektbeskrivning
Projektbeskrivning
Tillsyn av anläggningar 26-200 pe
Regler
Tillsynshandledning stora avlopp 25-200 pe
Checklista
Alla tre ovanstående tillsynsdokument i ett häfte
Häfte avlopp 25-200
Tillsyn av anläggningar 200-2000 pe
Handläggarstöd 200-2000

Nedanstående beslut har använts vid ärenden rörande enskilda avlopp men kan i mycket även användas när krav ställs på större anläggningar.

Beslutsmallar när förbud ska meddelas
Beslut om förbud
Kommunicering med vite

Beslutsmallar när föreläggande om uppgiftsskyldighet övervägs
Brev till inskrivningsmyndighet
Förelaggände uppgiftsskyldighet


2012
Nedskräpningsärenden
Handläggningsrutiner för nedskräpningsärenden finner du här. (Materialet delvis uppdaterat 2013-08-12)
Handläggning nedskräpningsärenden
2011
Handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål
Hittar ni felaktigheter, har synpunkter eller förbättringsidéer, hör gärna av er till Eddie Persson via e-post eller telefon 054-540 46 55.


Badvatten
Under 2011 genomfördes ett badvattenprojekt. Avgränsning inomhusbad och med avseende på hygien och energianvändning.
Delprojektledare var Kirsti Lindemark-Jansson, Kristinehamn. Övriga i gruppen var; Alija Tandirovic, Säffle,
Catarina Bernau, Arvika, Anna-Karin Olsson, Karlstad, Christopher Oldne, Filipstad och Britt Carlsson Miljösamverkan Värmland.

Delprojektbeskrivning
Delprojektbeskrivning – bad

Handledning tillsyn badanläggningar
Checklista badanläggningar (rev 2014)
Handledning tillsyn inomhusbad


Dagvatten
Delprojekt dagvatten är avslutat. Handledningen tar upp vilka frågor miljönämnden har att beakta när det gäller dagvatten. Fokus ligger på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som dagvattenanläggningar. Hör gärna av er om ni har förslag på förbättringar eller hittar felaktigheter.
Materialet har tagits fram av projektgrupp för dagvattenhantering som har bestått av Camilla Högdahl, Årjäng, delprojektledare, övriga i gruppen är Jonas Neu, Karlstad, Linda Strand och Linda Nilsson, Kristinehamn, Henrik Wapen, lst samt Britt Carlsson Miljösamverkan Värmland.

Projektbeskrivning och tillsynshandledning
Dagvatten- projektbeskrivning
Tillsynshandledning dagvatten


2010
Tillsyn lantbruk
Kontakta gärna Miljösamverkan Värmland om ni hittar felaktigheter eller anser att något behöver kompletteras. Likaså om ni vill ha redigerbara wordfiler för anpassning till det egna kontoret.

Anmälan miljöfarlig verksamhet jordbruk
Årsrapport blankett
Checklista-mlijöskyddsinspektion
Förprövning- blankett begäran av uppgifter
Förprövning- brev begäran av uppgifter
Gödsel häst -infoblad (2013)
Gödsel inom nitratkänsligt område (2017)
Gödsel utanför nitratkänsligt område (2017)
Gödseldispens- beslutsmall
Gödseldispens- blankett
Gödseldispens- rutin
Mall för blankett – spridning av gödsel
Nedgrävning häst- rutin (har uppdaterats och ligger numera som ett separat handläggarstöd under 2015)
Stuka infoblad


Avfall – schaktmassor 2009-2010
Inom projekt avfall-schaktmassor har nedanstående material tagits fram. Kontakta Miljösamverkan Värmland om ni vill ha materialet i word-format.

Mindre revidering gjord i september 2010: Referens nr 17 har delvis ändrats genom att miljönämnden i Malmö stad i maj 2010 har upphävt sitt beslut från 2004 om Policy för hantering av återvunnen asfalt inom Malmö stad.
Tillsynshandledning (pdf)
Klassning av verksamhet bilaga 5
Faktablad v definitiv
Flödesschema anmälningsärenden bilaga 6
Blankett bilaga