Här samlas de presentationer som visats under möten, utbildningar och seminarier i kronologisk ordning.

2020
Åhörarkopior från länsstyrelsen i Värmlands info om nya regler för avfall med Gertrud Gybrant.
Nya avfallsreglerna till kommunerna 20200904


Åhörarkopior från de båda dagarna om MKN-Vatten som länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads kommun den 20-21 april.

Dag 1
20200420 MKN vatten och kommunen (Sofia Hallerbäck, Vattenstrateg på Karlstads kommun)
Länkar också till tips för att visa för kommunpolitiker från Sofia:
– Framtaget utbildningsmaterial till kommunpolitiker – Väldigt många bra och tydliga bilder. Nyttja och spetsa till utifrån din kommun!
– Via kolada.se kan du jämföra din kommun med andra vad gäller Agenda 2030 frågor, även exempelvis andel god ekologisk status i sjöar, vattendrag och god status för grundvatten.
– Locka till åtgärder för dagvattenrening? – Ett tips är att gå ut och plocka lite dagvatten från några gator i er kommun en dag när det regnar. Visa på skillnaden i färg från någon väldigt trafikerade gata, mindre trafikerad gator och gånggatorna. Jag har några flaskor jag bär med mig som visuellt stöd. Kan ju även användas i sammanhang för att arbeta med hållbart resande.
Angående frågor om MKN och fysisk planering:
Tips på webinarium om MKN vatten och fysisk planering den 28 april, det är tyvärr fullbokat men delar ändå för intresset är stort och jag har talat med organisatören och det kan bli en repris eller inspelning. Håll koll på detta via Rich waters hemsida http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/Pages/default.aspx och den nya hemsidan om vattenplanering https://www.vattenplanering.se/.
MKN-kurs kommuner 20 april 2020 Åsa Enefalk (Åsa Enefalk, länsstyrelsen i Värmlands län.)

Dag 2
Länk till Gertrud Gybrants, länsstyrelsen i Värmlands läns inspelade föreläsning.
Utbildning kommunerna MKN ytvatten MF Gertrud Gybrants presentation.
Vid utbildningstillfällen angående MKN vatten angavs felaktigt sidnummer till fel bilaga avseende särskilt förorenande ämnen. En hänvisning gjordes till att man kan skriva ut sidan 74 (det är kustvatten). Det är bilaga 2 och sidan 29-30 som gäller för inlandsytvatten. Det är viktigt att välja rätt bilaga eftersom gränsvärdena skiljer sig något åt!


Åhörarkopior från Magnus Aronssons utbildningsdag om processer i avloppsreningsverk.
Slides Processer i avloppsreningsverk 12 feb 2020

2019
Provtagning av avloppsvatten i praktiken
Presentation som Katja Sällström, länsstyrelsen i Örebro län, visade.
Avloppsprovtagning introduktion av länsstyrelsen
Åhörarkopior från Magnus Aronssons utbildning.
Presentation Magnus Aronsson


Folkhälsodag med miljömedicin i Örebro, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.
Katja och Anitas (Miljömedicin) länkar och presentation
Miljömedicin 2019

Här är länkarna också till deras filmer som alla är på runt 1 minut utan tal:
Klimatförändringar: https://www.facebook.com/regionorebrolan/videos/321240101768592/
Luftföroreningar: https://www.facebook.com/regionorebrolan/videos/2168494843401783/
Omgivningsbuller: https://www.facebook.com/regionorebrolan/videos/2172941753029439/

Rapporten Miljö och Hälsa finns här: https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Publikationer/Informationsmaterial/Miljo-och-halsa-2018/

och materialet om råd om kemikalier finns både som filmer och broschyrer här: https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Publikationer/Informationsmaterial/Informationsmaterial-om-kemikalier/

och här finns material om vägtrafikbuller bland annat som en populärvetenskaplig broschyr: https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Publikationer/Informationsmaterial/Buller/

Presentation Patrik Hultstrand, Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten buller 2019

Presentation Henrik Larsson, Naturvårdsverket
Naturvårdsverket buller 2019


Seminariedag med strålskyddsmyndigheten den 25 april
Radonseminarium_SsL
Radon Arbetsplatser 190425
Hälsoeffekter 190425
Handlingsplan seminarium
Metodbeskrivningar seminarium
Case till seminarium190425

Det kom ju upp en fråga på seminariet som Johanna bad att få återkomma om, som hon nu stämt av med deras jurist.

Frågan löd vad som händer om ex en skola har fått ett föreläggande att åtgärda radonhalt, anlitar en entreprenör för åtgärd, men åtgärden inte får avsedd effekt. Vår jurist svarar att det är viktigt att skolan och entreprenören skriver ett bra kontrakt, som gör att entreprenören måste fullfölja sitt avtal även om den första åtgärden inte hade önskad effekt. Tillsynsmyndighet kan i det här fallet invänta nya åtgärder och följa upp ärendet då. Om kontrakten mellan skolan och entreprenören är bristande och gör att skolan inte har rätt att få mer hjälp från entreprenören, så kan tillsynsmyndigheten ställa nya krav på att åtgärda (optimera) radonhalten.

Mvh Johanna

Utvärderingsblankett som skickas in direkt till Johanna på SSM eller via mig som ombud.
Utvärdering seminarium


Utbildningsdag i geokemi med SGI den 2 april
Åhörarkopior från SGI finns för nedladdning på deras ftp-server till och med den 26 april.
Följ denna länk: Utbildningsdag i geokemi med SGI den 2 april


Juridik för färska inspektörer den 15 februari
Joel Bruks och Diana Davidssons presentation från dagen.
Juridik för färska inspektörer


Information om legionella och workshop runt bostadsklagomål den 11 februari
Info om klimatförändringar (Karin de Beer lst Värmland)
Klimatanpassning_Hälsoskydd_11feb2019
Introduktion till legionella (länkar från Eddie)
Publikationer från olika miljösamverkan runt om i landet
Sammanställningar av kända legionellaärenden
Kistafallet
Brottsmisstanke
Smittskydds presentation
PDF Legionella 2019-02-11
Länsstyrelsen i Värmlands information om e-tjänst för överklagande
Kommunal e-tjänst ändringar

Pdf från Ann-Christine Johnssons eftermiddagspass fås på mail på begäran från kursdeltagarna.


Tillsyn av förorenade områden – Undersökningar och riskbedömning den 30-31 januari 2019
Riskbedömning och undersökning med Maria Carling, Statens geotekniska institut (SGI) 30 jan 2019
1.Provtagning-hur o varför
2.Grundläggande om riskbedömning
3. NV generella riktvärden
4. Platsspecifika riktvärden
5. Granskning av riskbedömning – praktikfall
6. Skydd av mark o gv
Praktikfall
Praktikfall – riskbedömning 1
Praktikfall – riskbedömning 2
Praktikfall – riskbedömning karta

Länsstyrelsens slides 31 jan 2019
Länsstyrelsen informerar
Riskbedömningar vid exploateringar
Planera på förorenad mark
Kommungemensamma branscher
Gertrud Gybrant presentation om avfall som skulle hållits om hon inte varit sjuk
Avfall och förorenade områden


2018
Skypeinfo om medelstora förbränningsanläggningar den 17 december 2018
Jan Johansson på länsstyrelsen i Värmlands län informerar om nyheter vad gäller medelstora förbränningsanläggningar. Powerpointpresentation nedan. Titta gärna i den medan ni lyssnar till Jan på filmklippet.
Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar
Nedan finns även sändningen filmad. Det är egentligen inget att se men det är för ljudets skull den ligger här. Notera att jag skrev spegelvänt på Whiteboarden. Jag skrev spegelvänt för att det skulle bli rätt för er men det blev tydligen fel ändå.
Vi hade en del problem under sändningen. Jag måste lära mig mer om hur man gör. Det är nog det där gamla vanliga problemet med ”Utvidga skrivbord till…” o s v.


Utbildningsdag om GIS-stödet för små avlopp den 20 november 2018
Emma Sjögren från WSP höll i en utbildningsdag om GIS-stödet
Presentation GIS-stöd
Tekniska support gällande GIS-stödet ges av länsstyrelsen. Använd er av följande adress för att komma i kontakt med supporten: smaavlopp@lansstyrelsen.se


Möte luftsamverkan med Naturvårdsverket den 1 november 2018
Helena Sabelströms presentation (generellt om luftmätning)
Helenas presentation
Matthew Ross-Jones presentation (Inledande kartläggning, objektiv skattning och kommentarer kring Värmlands provtagningsprogram)
Matthews presentation
Utvärdering av vår kontrollstrategi som en sommarjobbare på Naturvårdsverket gjort.
Utvärdering kontrollstrategi


Miljöbrottsdag den 30 oktober 2018
Åklagarnas presentationer
Åklagarens presentationer
Polisens presentation
Polisen 30 oktober 2018


Skypeinformation om småbåtshamnar den 16 oktober 2018
Peter Andersson på länsstyrelsen i Värmland informerade om småbåtshamnar.

Marianne Fröding i Karlstad tipsade om dokumentet ”Hamnar för fritidsbåtar”. Det dokumentet hittar ni här.
Miljösamverkan Halland har tagit fram en tillsynsvägledning för småbåtshamnar. Den finns här.


Oljeavskiljare den 3 maj
Peter Prima från Jönköpings kommun presenterade deras tillsynsprojekt om oljeavskiljare.
Presentation Jönköping
Ann-Christin Karlsson från Arvika visade olika typer av oljeavskiljare.
Biltvätt reningsanläggningar


Besvärliga personer den 6 februari
Psykologen Reino Wikmalm höll en heldag om mellanmänskliga relationer med besvärliga personer som vi ibland möter i vardagen.
Besvärliga personer 2018-02-06

2017
Juridik för färska inspektörer den 7 december
Joel Bruks och Diana Davidsson, Karlstads kommun
Introduktion till juridiken


Livsmedelsmöte den 14 november
Stig Widell (fd Jordbruksverket)
Presentation ABP
Håkan Kjellberg (Anticimex)
Skadedjur med Anticimex


Tillsynsvägledning lantbruk den 9 november

Johanna Lidén (lst)
Vattenråd

Karin de Beer (lst)
Vattenförvaltning

Teresia Persson (Jordbruksverket)
Tillsynsmöte i Karlstad – Jordbruksverket
BAT-slutsatser fjäderfä och gris


Tillsynsvägledning avloppsreningsverk den 20 oktober
Mats Bergström, länsstyrelsen informerade om nya regler runt stora avloppsreningsverk.
Avloppsreningsverk 20 okt 2017


Nedskräpning den 24 april
Marlene Rünell, Örebro kommun presenterade kontorets arbete med nedskräpningar på återvinningsstationer bland annat.
Presentation Örebro
Sandra Tjärnings (fd inspektör i Karlstad) presentation om ett skrotbilsärende.
Skrotbilar


Informationsdag med Folkhälsomyndigheten
Elin Stenberg och Henry Stegmayr informerade om bassängbad, buller, vårdlokaler, radon och fokhälsotänk i samhällsplaneringen.
Bassängbad, vårdlokaler och buller
Samhällsplanering och radon
Filipstad skickade in några frågor till Folkhälsomyndigheten innan mötet. Här finns dessa frågor och besvarade.
Frågor till FHM


Stickande/skärande verksamheter den 9 mars
Rebecca Ryrberg (Kingsroad tattoo i Kristinehamn) och Marie-Louise Tillman (Haga Hud & Fot i Karlstad) m fl.
Rebecca Ryrberg
Marie-Louise Tillman
Hygiene Diagnostics
Länk till rengörningsstudie i Håbo kommun.


Masshanteringsdag med Gertrud Gybrant från länsstyrelsen
Masshanteringsdag 24 februari 2017 del 1 väg-järnväg
Masshanteringsdag 24 februari 2017 del 2 anläggningsandamål
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 3 avfall eller produkt
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 4 ändringar 29 kapitlet
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 5 täkter
Masshanteringsdag 24 februari 2017 Del 6 muddermassor


Bostadsklagomål – Andrea Hjärne Dalhammar från Malmö stad
Tillsyn bostäder 2017 Karlstad


Utbildningsdag med Sofie Hermansson, SGI om ansvarsbedömning
Tillsyn av förorenade områden – ansvarsbedömningar 20170207


Stickande/skärande verksamheter 17 januari.
Riskminimering vid Body Modification

2016
Utbildningsdag – Miljöbrott 2016-11-30
29 kap mb
Anläggningsbegreppet
Uppsåt oaktsamhet
Värmland ringa
Polisen miljöbrott 30 nov 2016
Presentation rema


Utbildningsdag – Att bemöta rättshaveristiskt beteende
Presentation
För er som vill beställa boken som nämndes under dagen till reducerat pris, går det bra att skriva till hilda.widaeus(at)gothiafortbildning.se. Ange att ni varit på utbildningsdag den 10 oktober 2016 i Karlstad. Vid årsskiftet 2016/2017 kommer en ny uppdaterad version av boken. Det kanske är värt att vänta tills dess.


Utbildningsdag – Stora avlopp med Magnus Aronsson, VA-konsulten, 2016-08-29.
Presentation stora avlopp
Gruppövningar 160829


Bullerutbildning med Björn Tunemalm, 2016-04-19.
Bullerkurs


Åhörarkopior från miljöskyddsträffen 2016-03-11 med miljöprövningsdelegationen.
Värmland2016
Tillståndsprocessen
Prövningsbroschyr 2016-03-18

2015
Åhörarkopior från KEMIs seminarium i Karlstad –
Tillsyn av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel inom detaljhandeln 2015-11-11
Presentationer (pdf):
0 Schema Karlstad
1 Tillsynsansvar UTAN svar
2 Reach
3 Varutillsyn
4 K&M Dag 1
5 Tips om länkar & databaser
7 K&M Dag 2
8 Förvaring, förpackningsregler, tillstånd, dag 2
9 Bekämpningsmedelstillsyn
9 Bkm BILAGA V
9 Växtskyddsmedel eller biocidprodukt


Presentation av Havs- och vattenmyndighetens vägledningsmaterial –
Effektiv tillsyn av små avlopp 2015-08-27

Representanter från HaV och länsstyrelsen i Värmland informerar om den nya vägledningen och VISS, mm
Presentationer (pdf):
HaVs presentation
Lsts presentation – VISS mm

2014
Inomhusmiljö. Mätmetoder, utredning och inspektion 2014-12-16
Utbildningsdag med föreläsare från Anticimex.
Presentationer (pdf):
En sommarstuga i kretsloppet
Mål Inomhusmiljö utbildning Miljösamverkan Värmland
Pegasus inomhusmiljö
Rosenmetoden
Swesiaqmodellen
Ventilationsgrunder


Miljöskyddsdag – Avfall 2014-10-09
Länsstyrelsen informerar om avfall på förmiddagen. Hans Zetterling, Polego AB pratar om bilskrotar och skrotbilar på eftermiddagen.
Presentationer (pdf):
Gertrud Gybrandt, lst
Avfallsbegreppet
Peter Sundell, lst
Transporter, anmälan och tillstånd
Ann-Marie Fransson, lst
Yrkesmässig anläggning för omhändertagande av fordon
Hans Zetterling, Polego AB
Bilskrotar och skrotbilar


Miljöbrott 2014-10-02
Två åklagare från Göteborg och polisens miljöbrottsutredare i Karlstad och diskuterar hur vi samverkar för att beivra miljöbrott.
Presentationer (pdf):
Åklagarna
Presentation
Polisen
Presentation


Geoenergi. Tillstånd och handläggning 2014-09-30
Sveriges tekniska forskningsinstitut på plats i Karlstad för en utbildningsdag.
Presentationer (pdf):
Geoenergi i Sverige
ReGeo Grund Geoteknik
Handläggning i Sverige och EU


Utbildning oljeavskiljare 2014-08-21
Manfred Lavicka från Rang-Sells i Stockholm ger värmlandsinspektörerna en utbildning i oljeavskiljare.
Presentation (pdf):
Utbildning Karlstad


Kosttillskott och receptfria läkemedel 2014-08-18
Johan Öhman från Kristinehamn pratar kosttillskott och Linda Eliasson, Eda berättar om ett kontrollprojekt som genomförts i Karlskoga.
Presentationer (pdf):
Johan Öhman, Kristinehamns kommun
De farliga kosttillskotten
Linda Eliasson, Eda kommun
Kosttillskottprojekt i Karlskoga


Tillsyn av egenkontroll av energihushållning 2014-04-22
Utbildare från WSP håller utbildning i energitillsyn på uppdrag av energimyndigheten.
Presentationer (pdf):
Utbildning tillsynsmyndigheter Energimyndigheten
Grundläggande energikunskap


Vindkraftens miljöpåverkan 2014-02-18
Ett flertal föreläsare och forskare informerar om olika aspekter på vindkraft.
Presentationer (pdf):
Fladdermus Karlstad 2014
Martin Green Karlstad 20140218
Naturvårdsverket buller – Karlstad 18 feb 2014
VBK -Kommunträff Värmland
Vindval presentation


Seminarium båtbottentvätt 2014-01-14
Per-Olof Samuelsson (Vågenkonsult) och Odd Klofsten (BoatWasher) pratar om senaste nytt om förorenad mark och sediment i småbåtshamnar samt presenterar tekniker för att slippa använda giftiga båtbottenfärger.
Presentationer (pdf):
Rent Under AB
Prospekt Big Wash 12.14 och 16
Uppsamlingsbassang – Båtbottentvättar
BoatWasher AB
Metoden Borsttvätt – BoatWasher AB ver130913
Välj borsttvätt framför spolplatta
BoatWasher – The Machine ver140109
Du behöver inte bottenmåla – Giftfria metoder ver130410
Per-Olof Samuelsson
Sedimentprovtagning 2011
Förorenade sediment i hamnar, EU-projekt Hav möter Land
Mjösund Saneringsmuddring 2011
Hur skall vi få till stånd saneringar i hamnar?
AB Kemakta-konsult
Avfallshandläggare-lst
FO-mark båtuppställningsplatser Stenungsund 2012
Sanering vinteruppställningsplats
Aktuellt läge Spolplattor samt Öckerös miljöarbete
HaV riktlinjer
Transportstyrelsens miljö+arbete gällande fritidsbåtar

2013
Fukt, mögel och inomhusmiljö den 11 oktober 2013
Presentationer mm som visades av Greta Smedje och Erika Bloom under utbildningsdagen den 11 oktober.
Fukt och mikroorganismer Karlstad
Fukt och  mögel Erica Bloom
Exempel_VOC
Analysis protocol Feb 2012


Hydrologi med Niclas Hjerdt, SMHI den 18 september 2013
Inledning
Hydrologiska processer och Sveriges hydrologi
Mätning och Modeller
Verktyg på webben
Mänsklig påverkan
Trender och klimatförändringar

2012
2011
2010