Minnesanteckningar ligger ute nu i dokumentarkivet.