Efter mycket om och men fick vi till en skypesändning där länsstyrelsen i Värmland informerade om småbåtshamnar. Den inspelade sändningen ligger under åhörarkopior här på hemsidan.

I inbjudan till mötet stod följande att läsa:
Inbjudan till Skypemöte angående Småbåtshamnar 2018-10-16 (kl 10-12), med start kl 10.00.

Anslut till mötet genom att klicka på länken ”Anslut till Skype-möte”. Skype eller Lync ska då starta automatiskt i din dator. Du kan även lyssna via telefon, se länken nedan. Se till att du inte har mikrofonen igång. Kommentarer eller frågor skriver du in i kommentarsfältet i Skype. Om ni har tillgång till nätverkskabel så använd gärna den.
Eddie bevakar alla frågor och vi besvarar frågor efter bästa förmåga. Vi ska också försöka att spela in mötet så man kan se det i efterhand.

Bakgrund
2013 genomförde Transportstyrelsen en inventering av småbåtshamnar inom Projekt fritidsbåtshamnar (Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser. SJÖFS 2001:13 1 kap. § 2) med hjälp av kommunerna i Sverige. Huvudsakliga syftet var det förestående förbudet (2015-04-01) att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Transportstyrelsen bad kommunerna om hjälp med inventering inom sina kommuner. Länsstyrelsen har en kopia av de hamnar som berör kommunerna runt Vänern, i övrigt saknas ett bra underlag från övriga kommuner.

Förutom ovanstående finns andra frågor som behöver diskuteras mellan länsstyrelsen och kommunerna angående småbåtshamnar. En småbåtshamn saknar definition i Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Konstateras kan dock att verksamheten omfattas ändå av lagstiftningarna i olika delar:

Miljöbalken (kap)
Miljöfarlig verksamhet (9), Vattenverksamhet (11), Avfall (15), Strandskydd eller andra områdesskydd (7), Miljökvalitetsnormer (5), Tillsyn (26) …

PBL
Bygglov, detaljplan …

Agenda:
Problem kring småbåtshamnar som inte har tillstånd
Vem bedriver tillsynen och utifrån vilken lagstiftning?
När bedömer vi att det är en småbåtshamn, fritidsbåthamn etc, som kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen?

Vad är fördelen av tillståndsgivna anläggningar
Tillsynsansvaret tydliggjort och vad som ska tillsynas.

Hur går vi vidare?
Länsstyrelsen vill ha fortsatt dialog i frågan.