Tema naturvårdsanpassad efterbehandling av sand- och grustäkter.

Information inomhus på förmiddagen och sedan fältbesök efter lunch.
Träff i samarbete med länsstyrelserna med tanke på det nya regeringsuppdraget om att gynna pollinerare i landskapet. Dit hör bland annat att gynna vildbin och säkerställa deras behov av boplatser och födosöksväxter i bland annat täktmiljöer. Då kanske vi också kan se äggropar av sandödla i de skapade sandkullarna.

Inbjudan kommer inom kort.